Stammbaum Familie Allius - Beier

Johann Adam Kußler

Personendiagramm

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Anna Eva (Kußler) Johann Anton Cusseller (Kußler)

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Ergänzung Kußler, Marie 4 Derivat Primär Direkt
Familienchronik Kußler Derivat Sekundär Direkt