Stammbaum Familie Allius - Beier

Tod

Tod

Person Johann Nickel Kußler
Datum 7 OCT 1846
Ort Mosberg
Land Deutscher Bund (1815-1866)

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 23 Derivat Primär Direkt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt
Ahnentafel Kussler, Martin, Martin Kussler 1 Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt