Stammbaum Familie Allius - Beier

Heirat

Heirat

Mann Johann Nickel Kußler
Frau Elisabetha Maria Kaiser (Kußler)
Datum 10 JUN 1834
Ort Nohfelden
Land Deutschland

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 23 Derivat Primär Direkt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt
Ahnentafel Kussler, Martin, Martin Kussler 1 Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt