Stammbaum Familie Allius - Beier

Geburt

Geburt

Person Christian Kußler
Datum 1 JAN 1838
Ort Mosberg - Richweiler
Land Deutschland

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Geburt Kußler, Christian Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt