Stammbaum Familie Allius - Beier

Geburt

Geburt

Person Johann Christoph Lohse
Datum 10 FEB 1794
Ort Skölen
Land Sachsen

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 28 Derivat Primär Direkt
Heirat Lohse Johann, Koesfeld Catharina Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt