Stammbaum Familie Allius - Beier

Tod

Tod

Person Christian Kußler
Datum 16 SEP 1869
Ort Sulzbach (Saar)
Land Deutsches Reich (1871-1945)

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 19 Derivat Primär Direkt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt