Stammbaum Familie Allius - Beier

Heirat

Heirat

Mann Heinrich Jacob Cußler
Frau Anna Katharina Maria Schweig (Kußler)
Datum 11 NOV 1798
Ort Heimbach
Land Deutschland

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 31 Derivat Primär Direkt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt
Ahnentafel Kussler, Martin, Martin Kussler 2 Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt