Stammbaum Familie Allius - Beier

Tod

Tod

Person Peter Kußler
Datum 1 DEC 1892
Ort Mosberg
Land Deutsches Reich (1871-1945)

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Sterbeurkunde Kußler, Peter Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt