Stammbaum Familie Allius - Beier

Tod

Tod

Person Johann Gottfried Lohse
Datum 16 JAN 1821
Ort Skölen
Land Sachsen

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 43 Derivat Primär Direkt
Heirat Lohse Johann, Koesfeld Catharina Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt