Stammbaum Familie Allius - Beier

Heirat

Heirat

Mann Peter Kußler
Frau Maria Magdalena Arend (Kußler)
Datum 30 MAY 1856
Ort Wolfersweiler
Land

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Heiratsurkunde Kußler Peter - Arend Maria Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt