Stammbaum Familie Allius - Beier

Geburt

Geburt

Person Johann Gottfried Lohse
Datum 7 MAR 1757
Ort Schkeitbar
Land Sachsen

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 43 Derivat Primär Direkt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt