Stammbaum Familie Allius - Beier

Heirat

Heirat

Mann Christian Kußler
Frau Karolina Charlotte Wächter (Kussler, Sauerborn)
Datum 7 MAY 1862
Ort Bielefeld
Land Deutscher Bund (1815-1866)

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 19 Derivat Primär Direkt
Ahnentafel Kußler, Marie Lina Derivat Sekundär Direkt