Stammbaum Familie Allius - Beier

Beruf

Beruf

Person Kurt Robert Heinrich Kußler
Beschreibung Schlosser
Datum 1944

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Geburtsurkunde Kußler, Erda Uta Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt